Dobroteka

Wizyta minister Elżbiety Bieńkowskiej w Dobrotece

W piątek 19 kwietnia 2013r. w Dobrotece odbyło się niezwykle ważne dla naszego regionu spotkanie. Piotr Kler – Przewodniczący Rady Nadzorczej KLER S.A. i Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolsiego podpisali Partnerstwo na rzecz realizacji Programu Specjalnej Strefy Demograficznej.

W spotkaniu udział wzięła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Senator Aleksander Świeykowski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, wyższych uczelni, szkół a także lokalni przedsiębiorcy.

Podczas spotkania miała miejsce prezentacja kierunków rozwoju województwa opolskiego do 2020 roku w tym koncepcji Specjalnej Strefy Demograficznej. Głos w sprawie wzięła minister Bieńkowska, według której „Opolskie jest pierwszym województwem, które zwróciło uwagę na problem depopulacji i zaproponowało już rok temu koncept SSD, czyli długofalowy program działań. Tak, jak obiecałam, będziemy go wspierać z funduszy unijnych. Podczas ostatniego spotkania z marszałkiem uzgodniliśmy, że region otrzyma w przyszłej perspektywie finansowej UE dodatkowe 60 mln euro w ramach tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji. Będą to pieniądze właśnie na te działania”.

Marszałek Józef Sebesta przy realizacji programu liczy między innymi na współpracę z przedsiębiorcami. Listy intencyjne związane z tworzeniem Obywatelskich Koalicji na rzecz Programu Specjalnej Strefy Demograficznej zostały podpisane również przez opolskich przedsiębiorców – Karola Cebulę, Andrzejem Balcerek – prezesa zarządu i dyrektora generalnego Górażdże Cement SA,  Adama Leszkiewicza – prezesa Zakładów Azotowych Kędzierzyn oraz Piotra Kler, przewodniczącego rady nadzorczej Kler S.A. Przedsiębiorcy deklarują – wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie – wolę współpracy w przeciwdziałaniu procesom depopulacyjnym i odbudowie potencjału ludnościowego, inicjowanie działań, które m. in. doprowadzą do utworzenia nowych miejsc pracy i poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

Podczas spotkania Piotr Kler podkreślił, że podpisanie listu traktuje jako rzecz oczywistą. Jego zdaniem ”każdy, kto może pomóc w realizacji tego programu, powinien się włączyć w to działanie”.